logo angielski słówka

LEWA REKLAMA SLOWKA.PL

REKLAMA
Ocena:    4 / 5
Liczba głosów:    3
 

Hymn USA - The Star-Spangled Banner

Oh, say can you see, by the dawn's early light,O, powiedz, czy widzisz, w pierwszym świetle świtu,
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming?Cośmy tak dumnie sławili w ostatnim blasku zmierzchu?
Whose broad stripes and bright stars, through the perilous fight,Na czyje to pasy i błyszczące gwiazdy w szaleńczej walce
O'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming?Ponad szańcami spoglądaliśmy, jak dumnie łopotały?
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air,Oślepiająca czerwień rakiet, bomby rozdzierające powietrze
Gave proof through the night that our flag was still there.Dowodziły przez całą noc, że nasz sztandar ciągle tam trwa.


Chorus:Refren:
O say, does that star-spangled banner yet waveO, powiedz, czy jeszcze gwiaździsty sztandar powiewa
O'er the land of the free and the home of the brave?Ponad krajem wolnych, ojczyzną dzielnych ludzi?


On the shore, dimly seen through the mists of the deep,Na brzegu, blado się przebija przez mgieł głębiny,
Where the foe's haughty host in dread silence reposes,Gdzie wroga wyniosły fort w złowrogiej ciszy tkwi,
What is that which the breeze, o'er the towering steep,Cóż to jest, co lekka bryza, ponad stromym zboczem
As it fitfully blows, now conceals, now discloses?Przelotnie w porywach, to odkrywa, to zakrywa?
Now it catches the gleam of the morning's first beam,Właśnie schwycił blask pierwszych promieni poranka
In full glory reflected now shines on the stream:I w pełni chwały rozświetlony świeci w powodzi światła.


Chorus:Refren:
'Tis the star-spangled banner!O long may it waveTo gwiaździsty sztandar! O niechaj długo powiewa
O'er the land of the free and the home of the brave.Ponad krajem wolnych, ojczyzną dzielnych ludzi.


And where is that band who so vauntingly sworeA gdzież jest ta zgraja, co przechwalając się, poprzysięgała
That the havoc of war and the battle's confusionŻe wojenne spustoszenie i zamęt bitewnych pól
A home and a country should leave us no more?Tej ziemi, tego kraju nigdy już nie nas opuszczą?
Their blood has wiped out their foul footstep's pollution.Ich krew zmazała już z ziemi ślady ich brudnych stóp.
No refuge could save the hireling and slaveŻadne schronienie nie zdoła uratować najemników, niewolników
From the terror of flight, or the gloom of the grave:Przed okrutnościami ucieczki i ciemnością grobów.


Chorus:Refren:
And the star-spangled banner in triumph doth waveA gwiaździsty sztandar tryumfalnie powiewa
O'er the land of the free and the home of the brave.Ponad krajem wolnych, ojczyzną dzielnych ludzi.


Oh! thus be it ever, when freemen shall standO niech tak zawsze będzie, gdy przyjdzie wolnym stanąć
Between their loved home and the war's desolation!Między ukochaną ojczyzną a spustoszeniem wojny!
Blest with victory and peace, may the heaven-rescued landBłogosławiony zwycięstwem i pokojem, przez niebiosa uratowany kraj
Praise the Power that hath made and preserved us a nation.Niechaj sławi moc, która stworzyła i uchowała nas jako naród.
Then conquer we must, when our cause it is just,Wtedy będziemy musieć walczyć, bo nasza sprawa słuszna
And this be our motto: "In God is our trust.A to niech będzie nasze motto: "W Bogu pokładamy ufność".


Chorus:Refren:
And the star-spangled banner in triumph shall waveI gwiaździsty sztandar niech tryumfalnie powiewa
O'er the land of the free and the home of the brave!Ponad krajem wolnych, ojczyzną dzielnych ludzi!


Tagi: , , , ,

Zaproponuj zmianę
REKLAMA
MATERIAŁ DODAŁ:
jakkk avatar
 
Zobacz innych Użytkowników
REKLAMA
Angielski. Pisz OBŁĘDNIE!   Angielski. Pisz OBŁĘDNIE!

Kurs szybkiego i swobodnego pisania: w szkole, w pracy, w internecie!do góry
Copyright 2024 © slowka.pl Serwis należy do wydawnictwa Edgard jezykiobce.pl logo