logo angielski słówka

LEWA REKLAMA SLOWKA.PL

REKLAMA
Ocena:    3.4 / 5
Liczba głosów:    5
 

Zasady rekrutacji na filologię angielską w kilku największych miastach Polski - informator dla maturzystów

Warszawa - Uniwersytet Warszawski

Filologia angielska studia stacjonarne I stopnia - Limit miejsc 125

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Na maturze należy zdawać następujące przedmioty:
Język polski– poziom podstawowy (x 0,8) lub rozszerzony (x 1) waga: 15%
Matematyka – poziom podstawowy (x 0,8) lub rozszerzony (x 1) waga: 5%
Język obcy nowożytny – poziom podstawowy (x 0,8) lub rozszerzony (x 1) waga: 10%
Język angielski - poziom rozszerzony (x 1) waga: 70%

Sposób przeliczenia punktów:
W = a * P + b * M + c * J + d * X
gdzie:
W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;
M – wynik z matematyki na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;
J – wynik z języka obcego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego zdawanego na poziomie rozszerzonym;
a, b, c, d – wagi (wielokrotności 5%).

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

W przypadku kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości bierze się pod uwagę wyniki egzaminu dojrzałości ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze w części pisemnej i ustnej.
Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:
Matura po 1991 roku
ocena 6 = 100 %
ocena 5 = 90 %
ocena 4 = 75 %
ocena 3 = 50 %
ocena 2 = 30 %
Matura do 1991 roku
ocena 5 = 100 %
ocena 4 = 85 %
ocena 3 = 30 %
Wynik końcowy kandydata, który zdał egzamin dojrzałości to średnia arytmetyczna ze wszystkich – przeliczonych na punkty rekrutacyjne – ocen z egzaminu dojrzałości.

Więcej znajdziecie na stronie Uniwersytetu Warszawskiego.

Kraków - Uniwersytet Jagielloński
Filologia angielska studia stacjonarne I stopnia

Zasady kwalifikacji na studia

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego obliczone w oparciu o uzyskane przez kandydatów wyniki przedmiotowe.

W rekrutacji są brane pod uwagę następujące przedmioty:
Grupa 1
Język angielski – waga 2

Grupa 2
Język francuski – waga 1
Język hiszpański – waga 1
Język łaciński i kultura antyczna – waga 1
język niemiecki – waga1
język polski – waga 1,5
język rosyjski – waga1
język włoski – waga 1

Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest sumą wyników przedmiotowych kandydata pomnożonych przez odpowiadające danym przedmiotom wagi, wybranych w sposób najkorzystniejszy dla kandydata w liczbie:
1 przedmiot z grupy 1
1 przedmiot z grupy 2
Waga jest podzielona przez 3,5 (sumę tylu największych wag z każdej grupy, ile przedmiotów z danej grupy branych jest pod uwagę). Tak określony wynik postępowania kwalifikacyjnego jest liczbą z zakresu od 0 do 100, obliczaną i podawaną z do­kład­nością do dwóch miejsc po przecinku.
Brak jakiegokolwiek wyniku przedmiotowego powoduje przyznanie 0 punktów z danego przedmiotu, lecz nie pozbawia kandydata prawa ubiegania się o przyjęcie na studia.

Więcej znajdziecie na stronie Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gdańsk - Uniwersytet Gdański

Filologia angielska studia stacjonarne I stopnia

Zasady kwalifikacji na studia

Na maturze należy zdawać następujące przedmioty:
Język angielski – waga 0,6
Język polski – waga 0,2
Jeden przedmiot do wyboru spośród:
biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język rosyjski, matematyka, urzędowy język UE, WOS – waga 0,2

Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się dodatkowo przez współczynnik 1,5.

Więcej znajdziecie na stronie Uniwersytetu Gdańskiego.

Wrocław - Uniwersytet Wrocławski
Filologia angielska studia stacjonarne I stopnia

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

Na maturze należy zdać następujące przedmioty:
Język angielski – poziom podstawowy (waga: 0) lub rozszerzony (waga: 1)
Język polski – poziom podstawowy (waga: 0) lub rozszerzony (waga: 0,8)
Przedmiot do wyboru (historia, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy inny niż język angielski) – poziom podstawowy (waga: 0,25) lub rozszerzony (waga: 0,5)

Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów.
Zgodnie z Europejskim Systemem Kształcenia językowego od wszystkich kandydatów na studia wymaga się biegłości językowej na poziomie B2.

Zasady kwalifikacji na studia dla kandydatów ze stara maturą
Kandydaci ze „starą maturą” przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim dotyczącej ich zainteresowań filologicznych. Rozmowa służy sprawdzeniu kompetencji humanistycznych kandydata oraz jego kompetencji językowych (wymagany poziom biegłości językowej w zakresie języka angielskiego określony w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego jako poziom B2). Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali od 0 do 100 punktów. Egzamin uważa się za zdany, jeśli kandydat uzyskał co najmniej 61 punktów. Kandydaci, którzy zdali egzamin, przyjmowani są wg listy rankingowej w ramach określonego limitu miejsc dla kandydatów ze starą maturą.

Więcej znajdziecie na stronie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Lublin - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Filologia angielska studia stacjonarne I stopnia

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą
Język angielski (tylko poziom rozszerzony)
Język polski – waga 0,5 (tylko poziom rozszerzony)

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą
Język angielski
Język polski – waga 0,5

Więcej znajdziecie na stronie UMCS.

Poznań - Uniwersytet Adama Mickiewicza
Filologia angielska studia stacjonarne I stopnia

Zasady kwalifikacji na studia
Na maturze należy zdać:
Język polski – poziom rozszerzony (waga: 0,2)
Język angielski (pisemny) – poziom rozszerzony (waga: 0,6)
Język angielski (ustny) – poziom rozszerzony (waga: 0,2)

Wynik końcowy uzyskany przez kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym obliczany jest jako suma wyników z wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym przemnożonych przez wagi przypisane poszczególnym przedmiotom. Końcowy wynik podawany jest w skali punktowej: 0-100.

Więcej znajdziecie na stronie UAM.


Tagi: , , , , , , , ,

Zaproponuj zmianę
REKLAMA


do góry
Copyright 2024 © slowka.pl Serwis należy do wydawnictwa Edgard jezykiobce.pl logo